October 22, 2009

٭
دبستان که بودم، یه بار سر صف یه بچه‌ی ان رو صدا زدن و به‌ش جایزه دادن. دلیلش چی بود؟ این‌که آقا چوب‌بستنیش رو انداخته بوده توی سطل آشغال و ناظم کودن هم این صحنه رو دیده بود.
فکر می‌کنم مکانیزم انتخاب مواردی مثل زن نمونه و دانشجوی برتر و این مزخرفات هم چیزی شبیه همین باشه.


 
........................................................................................