October 26, 2009

٭
رشتی‌ها به چه چیزهایی چه می‌گفتند و علت انقراض این نوع جوک چه بود؟


 
........................................................................................