November 02, 2009

٭
مضافتی جزو کلمه‌هایی بود که فکر می‌کردم وقتی بزرگ بشم معنیشون رو می‌فهمم.


 
........................................................................................