November 11, 2009

٭
هنگامی که استفاده از یک دستگاه به مرحله‌ی قلق برسد، عمر آن تمام شده است. زیاد نباید ور رفت.


 
........................................................................................