November 25, 2009

٭
اول مهر که دانشگاه باز می‌شد، تی‌شرت نخ‌نمای nodetاش را چند هفته می‌پوشید و همه‌جا رژه می‌رفت. آخر او یک سمپادی بود، یک سمپادی.


 
........................................................................................