December 18, 2009

٭
«مامان مگه لیموشیرین انقدر زود تلخ نمی‌شه؟ پس چرا اسمش رو نذاشتن لیموتلخ؟»

بعد از گفتن این جمله بود که شیرین‌زبانی و هوش نیما، محور بحث‌های تمام مهمانی‌های خانوادگی را تشکیل داد.


 
........................................................................................