January 14, 2010

٭
- پا شو با بچه‌ها بریم شهربازی.
- کرّوبیم میاد؟


 
........................................................................................