January 27, 2010

٭
از در دوستی وارد شدم، اما یادم رفته بود قبل از ورود در بزنم.
+

Labels: 
........................................................................................