January 30, 2010

٭
در حال مسواک‌زدن از دستشویی بیرون می‌آمد و به کارهای دیگرش می‌رسید و در همین حال آواز هم می‌خواند و... خلاصه زندگی مثل موم توی دستش بود.


 
........................................................................................