January 25, 2010

٭
یا این‌طوری:

[موقع پیاده‌شدن از آسانسور]
- ببخشید.
- چی رو ببخشم؟


 
........................................................................................