February 16, 2010

٭
هر روزی که تعطیل باشد، آن روز برای مؤمن عید است.


 
........................................................................................