February 20, 2010

٭
گل آن‌جهانی‌ست، نگنجد در این جهان

پرونده‌ی سی و دو را از تابش مستقیم آفتاب دور نگه دارید.

Labels: 
........................................................................................