March 14, 2010

٭
لوزه‌ی سوم: دروغی که معلوم نشد توسط پزشکان طراحی شده است یا بیماران.


 
........................................................................................