March 17, 2010

٭
به زنجیر پشت صندلی‌های جلویی ماشینش اشاره کردم و پرسیدم: این چیست؟
این زنجیر یگانگی است. از من و فرزندانم محافظت می‌کند، حافظ جان و مال من و کسانی است که بخشی از زندگیشان در راه و با من می‌گذرد. زنجیر زنگ‌زده‌ای که صندلی‌های مفلوک پیکان مرا از میان به دو نیم کرده است.


 
........................................................................................