March 22, 2010

٭
درسته که پفک‌ها رو مشت‌مشت برمی‌دارم، ولی دونه‌دونه می‌خورم.

از بهترین نمونه‌های سفسطه در روزگار معاصر


 
........................................................................................