March 30, 2010

٭
اگه در سال‌های اخیر فقط و فقط رسم ابزورد پیچوندن گوش از دایره‌ی کردار ایرانی‌ها حذف شده باشه، بُرد با ما بوده.


 
........................................................................................