April 21, 2010

٭
در مغازه‌ی اول هیچ لباسی را پسند نکردیم. در یکی از مغازه‌های بعدی جنسی چشممان را گرفت که متأسفانه تن‌خورش قشنگ نبود، ولی آخر با شرط این‌که جا باز کند آن را پسند کردیم و از مغازه خارج شدیم.


 
........................................................................................