April 29, 2010

٭
از شالیزار به آشپزخانه
شعاری که موجودیت فروشگاه رو کاملاً زیر سؤال برده.


 
........................................................................................