May 22, 2010

٭
اوایل سال دوهزار که هنوز دوهزار صفت عالی بود، دوستم در واکنش به یکی از حرف‌های من از عبارت «سوتی دوهزار» استفاده کرد. بدون هیچ کم‌وکاستی. هیچ فعلی، هیچ قیدی، هیچ صفتی. همین: سوتی دوهزار.
این کار باعث شد خیلی عصبانی شوم.


 
........................................................................................