May 24, 2010

٭
بعد از دو سال نه قیمتش رفته بود بالا و نه وزنش کم شده بود. دقت کردم دیدم ضریب خطای وزنش زیاد شده.
الکیا...


 
........................................................................................