June 24, 2010

٭
امروز دو تا راننده شروع کردن به جر و بحث، و وقتِ فحش‌دادن که رسید، یکیشون به جای هر چیز داغونی که می‌تونست بگه، داد زد «ان» و گاز داد رفت. امید به زندگیم در لحظه ده سال افزایش پیدا کرد.


 
........................................................................................