August 16, 2010

٭
بزرگترین توانایی‌ای که یه بازیگر ایرانی باید داشته باشه، اینه که با دهن پر حرف بزنه و نقطه‌ی اوج صحبتش رو در لحظه‌ی قورت‌دادن غذا قرار بده. در این شرایط صحبتش آب و تاب خاصی پیدا می‌کنه.


 
........................................................................................