September 24, 2010

٭
ژانر: نوجوون‌هایی که سرشون رو از ته می‌تراشن و جای شکستگی پس کله‌شون پیداست.

پایان بحث ژانر در این وبلاگ


 
........................................................................................