September 02, 2010

٭
کسی که save رو جایگزین بازی‌های جونی کرد، تمام هیجانِ بازی‌ها رو از بین برد.


 
........................................................................................