October 28, 2010

٭
تا حالا به چیزهای بامزه‌ای که روی گچ دست‌های شکسته نوشته می‌شه پرداخته نشده ها...


 
........................................................................................