December 26, 2010

٭
سؤالم را تکرار می‌کنم: آیا در میان خوانندگان این‌جا فردی به نام ملیکا وجود دارد؟


 
........................................................................................