March 26, 2011

٭
ممکن است من یکی از قربانیان استفاده از نرم‌افزارهای تقلبی باشم.


 
........................................................................................