July 18, 2011

٭
امروز سی ثانیه صبر کردم ببینم چی می‌شه. شانسم خانواده و سرگرمی بود.


 
........................................................................................