September 18, 2011

٭
بابا برقی در اوج خداحافظی کرد و اسمش جاودانه شد. آقای ایمنی روزبه‌روز داره سطح خودش رو مياره پایین‌تر.


 
........................................................................................