January 13, 2019

٭
از نشانه‌های آخرالزمان، دشواری تشخیص زن از مرد و بامزه از بامزه‌نماست.


 
........................................................................................