February 07, 2019

٭
به نظرم سرزمین فرصت‌ها رومانیه نه آمریکا. یکی از دوست‌های دبستانم بعد از دبیرستان رفت رومانی و نهایتا هم همون‌جا پزشک شد. قربون محبتت رومانی... که چطور کسی که علوم تجربی دبستان رو به فارسی پاس نمی‌شد، تونست به زبون رومانیایی پزشک بشه.


 
........................................................................................