January 25, 2019

٭
خیلی جالبه که کم‌فروغ شدن عامه‌پسند همزمان شد با ظهور و اوج گرفتن حسن ریوندی.


 
........................................................................................

January 13, 2019

٭
از نشانه‌های آخرالزمان، دشواری تشخیص زن از مرد و بامزه از بامزه‌نماست.


 
........................................................................................